Meni Zapri

Informatizacija Gasilske zveze Slovenije (kratica: e-GZRO)

>>> Nazaj na DIGITALNA ORODJA

Aplikacija bo povezana z informacijskim sistemom Vulkan, ki bo omogočal enotni sistem vodenja in vpogleda v podatke vsem nadrejenim organizacijam, poveljujočemu kadru, predvsem pa operativnemu gasilcu samemu kot uporabniku. Sistemsko bomo uvedli sistem označbe gasilske zaščitne opreme in tehnike na način, ki bo s pomočjo mobilnega telefona omogočal prepoznavo posameznega kosa opreme ali tehnike, na nivoju operativnega gasilca in gasilskega društva ter vnos podatkov o njegovi uporabi. Aplikativni del bo omogočal primerjavo njegove uporabe z mejnimi pogoji uporabe, predpisanimi z zakonodajo ali navodili proizvajalca in na osnovi tega avtomatsko kreiral obvestila o potrebnih servisnih in vzdrževalnih posegih ter evidenčne liste, sezname za potrebe načrtovanja nakupa nove in testiranja ustreznosti obstoječe opreme ter tehnike. Vsa oprema se bo identificirala s pomočjo všitih in nalepljenih črtnih kod. Vse označitve bodo ustrezale standardom glede obrabe in izpostavljenosti v okolju s povišano temperaturo in mehanskimi obremenitvami. Nadgradnja obstoječega informacijskega sistema Vulkan bo v celoti digitalizirala postopke izvajanja pregledov gasilskih vozil v katerega bodo, kot uporabniki vključeni vsi deležniki – gasilske enote kot investitorji oz. naročniki izdelave gasilskega vozila, Gasilska zveza Slovenije kot nosilec tipizacije gasilskih vozil in mnenje dajalec k ustreznemu podvozju, proizvajalec nadgradnje gasilskega vozila in ponovno Gasilska zveza Slovenije kot preglednik skladnosti izdelanega gasilskega vozila s tipizacijo gasilskih vozil

***
Digitalna rešitev je bila razvita preko Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter večjo vključenost v informacijsko družbo, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo. Sklop B, področje (10) Prostovoljstvo

Glavni nosilec digitalne rešitve:
Gasilska zveza Slovenije

Projektni partnerji:
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Izzivi, ki jih digitalna rešitev rešuje:
Gasilci v Sloveniji uporabljajo enotni informacijski sistem Vulkan, namenjen vodenju različnih evidenc, med katere spada tudi gasilska zaščitna oprema, orodja ter gasilska vozila. Skladno z zakonodajo in predpisi je potrebno opremo redno vzdrževati in/ali servisirati, prav tako pa je potrebno izvajati preglede skladnosti gasilskih vozil s tipizacijo gasilskih vozil, saj na osnovi izvedenega pregleda gasilske enote lahko gasilsko vozilo registrirajo in predajo v uporabo. Obstoječi informacijski sistem trenutno ne omogoča elektronskega vodenja evidence uporabe opreme, poškodb, stanja, iztrošenosti orodja in opreme ter povezave z ostalimi potrebnimi organizacijami za lažje, preglednejše in bolj sistemsko delo (Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izdelovalci nadgradenj gasilskih vozil, dobavitelji gasilske zaščitne opreme…)

Digitalna rešitev je namenjena:
Naši organizaciji (interna rešitev)

Strošek za uporabo:
Interna rešitev

Možnost prilagoditve za drugo organizacijo:

Prednosti digitalnega orodja

Nova aplikacija:Ne
Povečuje dostopnost širšemu občinstvu:Ne
Krajša administrative postopke:Zelo
Zmanjša količino dela zaposlenih:Ne
Zmanjša količino dela uporabnikov:Ne

Dostopnost orodja na različnih napravah

Osebni računalnik:
Pametni telefon:
Pametna tablica:
TV sprejemnik:
Mutimedijska tabela: