Meni Zapri

Obseg občinskega financiranja NVO

pixabay-office-1574717_640

Javni razpisi so najtransparentnejša oblika sofinanciranja nevladnih organizacij, preko katere razpisovalec (v našem primeru občine) naslavlja široke ciljne skupine in zagotavlja širok spekter programov na raznolikih področjih.

V regionalnih NVO stičiščih se zavedamo pomena podatkov o financiranju nevladnih organizacij z javnimi sredstvi iz občinskih proračunov, saj z njihovim poznavanjem lažje uresničujemo cilje na področju zagovorništva in uveljavljanja načela transparentnosti. S pomočjo javno dostopnih virov in v sodelovanju z občinskimi upravami pridobivamo in urejamo baze podatkov o financiranju NVO na lokalni ravni.

Financiranje programov nevladnih organizacij je za občine pomembno in smiselno zato, ker NVO s svojim delovanjem ustvarjajo pozitivne učinke v lokalni skupnosti, kar pomeni, da zadovoljujejo potrebe občanov in občank. Upravičenci so tiste nevladne organizacije, katerih delovanje je namenjeno javnosti in jih lokalne skupnosti prepoznajo kot družbeno koristne.

Nevladne organizacije sredstva za delovanje pridobivajo iz zasebnih in javnih virov. Sredstva iz javnih virov pridobivajo preko javnih razpisov in pozivov, subvencij, koncesijskih pogodb, sredstev javnih skladov in od deleža dohodnine.

Sofinanciranje nevladnih organizacij predstavlja porabo javnih sredstev, zato zahteva posebno skrb – biti mora pošteno, transparentno, učinkovito ter v širšo družbeno korist. Načelo transparentnosti narekuje zavezanost financerjev in koristnikov javnih sredstev k preglednemu, namenjanju, pridobivanju in porabi sredstev ter zagotavlja javni vpogled v porabo in dosežene rezultate financiranja.

V okviru akcije, ki smo jo izvajali v preteklem letu, smo neposredno od lokalnih samouprav oziroma njihovih občinskih uprav in posameznih uradov in služb pridobili podatke o financiranju NVO iz naslova javnih razpisov in drugih oblik financiranja po vsebinskih področjih. Vključili smo občine, v katerih so sedeži upravnih enot.

Zbrani podatki podajajo informacijo o višini sredstev, ki jih občine namenijo za programe NVO skupaj in po posameznih vsebinskih področjih, delež sredstev v primerjavi s celotnim občinskim proračunom, možne pa so tudi primerjave med posameznimi občinami, vendar je potrebno pri tem upoštevati predvsem delež proračuna, ki ga občine namenjajo NVO, saj so proračuni občin odvisni od števila prebivalcev, razvitosti občine in statusa, ki npr. mestnim občinam nalaga obvezno financiranje določenih javnih programov.

Celovitejši vpogled v financiranje NVO iz javnih sredstev, s tem pa tudi iz občinskih proračunov zagotavlja CNVOS na svoji spletni strani. Akcija regionalnih NVO stičišč je pilotni poskus, pridobiti še podrobnejši vpogled v občinsko financiranje po posameznih vsebinskih področjih, vendar bi bilo za trajno in ažurno spremljanje potrebno razviti ustrezno metodologijo in mehanizem pridobivanja podatkov in predvsem zajeti vse občine v Sloveniji.

Vir fotografije: Pixabay