Meni Zapri

Status NVO v javnem interesu – kako ga pridobiti in zakaj

pexels-pixabay-265072

Status nevladne organizacije (NVO) v javnem interesu na posameznem področju je status, ki ga v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah od pristojnega ministrstva pridobi NVO na posameznem področju (ali več njih), če izkaže na tem področju splošno korist in preseganje interesov ustanoviteljev oziroma njenih članov. Za pridobitev statusa obstajajo posebni pogoji, tudi za njegovo ohranjanje, hkrati pa so NVO-ji, ki imajo ta status, upravičeni do določenih ugodnostih, zaradi katerih se marsikateri NVO potrudi pridobiti ta status.

Od kdaj poznamo status NVO v javnem interesu?

Od aprila 2018, ko je pričel veljati Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) – ZNOrg, ki je uvedel:

 • definicijo nevladne organizacije;
 • status nevladne organizacije v javnem interesu in enotne pogoje za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu;
 • pravice, obveznosti in ugodnosti za nevladne organizacije v javnem interesu (prednost pri javnih razpisih);
 • evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri AJPES (javno dostopna od 14. januarja 2019 dalje);
 • opredelitev subjektov podpornega okolja za nevladne organizacije (horizontalna mreža, regionalna stičišča, vsebinske mreže NVO);
 • proračunski sklad za razvoj nevladnih organizacij (npr. razpisi za sofinanciranje projektov NVO, za razvoj in profesionalizacijo NVO, za podporno okolje NVO ipd.).

Pred sprejetjem ZNOrg:

 • Društvo je lahko pridobilo status delovanja v javnem interesu ne glede na področje njegovega delovanja, če je njegovo delovanje presegalo interese njegovih članov in je bilo splošno koristno.
 • Zavodi in ustanove pa so glede pridobitve statusa na posameznih področjih delovanja bili omejeni; status so lahko pridobili le, če jim je področna zakonodaja to dopuščala (na področju kulture, kulturne dediščine, mladinskih dejavnosti, spodbujanja turizma, varstva okolja, živali, pomorskega prometa, sociale, diskriminacije in človekovih pravic).

S sprejetjem ZNOrg:

 • uvedba statusa NVO v javnem interesu, ki nadomešča sedanji status društva v javnem interesu (brisanje oz. sprememba določb v posameznih zakonih);
 • poenotenje pogojev za pridobitev takšnega statusa za vse nevladne organizacije (društva, zavode in ustanove);
 • opredelitev določenih pravice in ugodnosti statusa, ki spodbujajo razvoj NVO in jim omogočajo lažje doseganje javno koristnih ciljev.

Status NVO v javnem interesu je določen v ZNOrg od 6. do 22. člena zakona:

Nevladni organizaciji (društvo, zavod, ustanova) se podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in če je splošno koristno.

Status NVO v javnem interesu lahko pridobite na področju:

Če želi NVO pridobiti status NVO v javnem interesu, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je nevladna organizacija po ZNOrg,
 • njeni člani niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu;
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja;
 • sredstva je zadnji dve leti pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu;
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu;
 • ni storila posebno hudega ali hujšega davčnega prekrška ali kaznivega dejanja;
 • ni v stečajnem postopku ali postopku likvidacije.

Ministrstva za svoja področja izdajo Pravilnike, ki določajo kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov pri delovanju nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na njihovem področju. V navedenih pravilnikih si lahko pogledate kriterije ter ocenite, če jih dosegate, saj so le ti en izmed pomembnejših pogojev za pridobitev statusa – torej ali vam ministrstvo vlogo odobri ali ne.

Ministrstvo, ki je pristojno za podelitev statusa NVO v javnem interesu je ministrstvo, pristojno za to področje, razen, če NVO zaprosi za status na več področjih, takrat odloča ministrstvo, pristojno za področje, na katerem nevladna organizacija pretežno deluje. Če ima NVO že status na določenem področju, o novem področju odloča ministrstvo, ki je NVO že podelilo status NVO v javnem interesu, po predhodnem soglasju ministrstva z zadevnega področja.

Če NVO želi pridobiti status v javnem interesu na področju razvoja nevladnih organizacij, razvoja transparentnosti in integritete v državi ter civilni družbi, razvoja informacijske družbe, razvoja kakovosti javne uprave ter boljše zakonodaje in na področju, za katerega ni pristojno drugo ministrstvo je potrebno poslati vlogo na Ministrstvo za javno upravo, Služba za Nevladne organizacije v fizični ali elektronski obliki (https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-statusa-nevladne-organizacije-v-javnem-interesu-na-podrocju-ki-ga-pokriva-mju/).  V tem primeru oblika vloge ni predpisana. Priloge, ki jih mora nevladna organizacija priložiti vlogi, so navedene v 8. členu Zakona o nevladnih organizacijah. Postopek se vodi po Zakonu o splošnem upravnem postopku, s posebnim ugotovitvenim postopkom. Stroški v postopku izdaje odločb ne nastanejo.

Postopek pridobitve statusa NVO v javnem interesu

Grafika prikazuje postopek pridobitve statusa v javnem interesu

1. NVO poda vlogo za podelitev statusa pri pristojnem ministrstvu (glede na področje delovanja NVO, za katerega želi pridobiti status) – ponavadi ministrstvo samo izda obrazec vloge, če ne, jo je potrebno vložiti. V vsakem primeru pa mora vlogi vsebovati oz. se ji mora priložiti:

 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala na področju javnega interesa v zadnjih dveh letih;
 • dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih;
  • strokovni članki, publikacije, programi ipd.;
  • organizacija izobraževanj, posvetov, kongresov, seminarjev ali drugih oblik strokovnih srečanj;
  • organizacija drugih dogodkov (kulturnih, športnih), tekmovanj, taborov ipd;
  • prejem priznanja ali nagrade na lokalni, državni ali med- narodni ravni za delo na področju, na katerem deluje.
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti;
 • sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju izvajanja dejavnosti v javnem interesu (redno izvajanje).

2. Ministrstvo v postopku podelitve statusa iz uradnih evidenc samo pridobi:

 • podatke o datumu registracije organizacije;
 • podatke o ustanovitelju organizacije;
 • kopijo veljavnega ustanovitvenega akta;
 • podatke iz letnih poročil organizacije za zadnji dve leti, za organizacijo, ki je na podlagi zakona zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, pa tudi oceno revizorja;
 • podatek, ali je bila organizaciji pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ali je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja;
 • podatek, ali je nad organizacijo začet stečajni postopek ali postopek likvidacije.

* v primeru, da teh podatkov ne more pridobiti, pozove vložnika, da v roku 15 dni predloži manjkajoče podatke.

3. Ministrstvo odloči o vlogi in izda odločbo o podelitvi statusa NVO v javnem interesu (ali odločbo o nepodelitvi statusa).

Obveznosti NVO, ko pridobi status:

Poročanje o delovanju v javnem interesu

 • ministrstvu, ki je podelilo status, vsako drugo leto do 31. marca poda;
  • poročilo o delu in poročilo o porabi sredstev za pretekli dve koledarski leti z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih;
  • program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti.
 • če NVO ne izpolni obveznosti (pozabi oz. zamudi rok), jo ministrstvo, ki bi mu morala poročilo in program predložiti, v 15 dneh pisno pozove, da obveznosti izpolni v 30 dneh;
 • ministrstvo na podlagi poročila preveri ali NVO še izpolnjuje pogoje za status. Če ne oz. če ne posreduje vseh podatkov, ministrstvo odvzame status nevladne organizacije v javnem interesu.

Obveščanje o spremembah in preverjanje izpolnjevanja pogojev

NVO v javnem interesu mora v roku 30 dni sporočiti ministrstvu, ki ji je podelilo status, spremembe, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje pogojev za podelitev statusa NVO v javnem interesu (spremembo ustanovitelja, ustanovnega akta, poslovodnega oz. nadzornega organa, organa upravljanja).

Pravice oz. ugodnosti NVO v javnem interesu

 • uporaba poimenovanja nevladna organizacija v javnem interesu;
 • prednost pri javnih razpisih iz državnega proračuna namenjenim NVO;
  • v merilih za izbor prejemnikov sredstev upošteva tudi status NVO v javnem interesu na področju, kateremu je javni razpis namenjen; ne sme biti manjše od 5 % in ne presegati 20 % skupne vrednosti meril.
  • samoupravne lokalne skupnosti – lahko uporabljajo zgornja merila.
 • druge spodbude in pravice – z zakonom se lahko določijo druge ugodnosti, olajšave, spodbude, prednosti in druge pravice za nevladne organizacije v javnem interesu;
 • z zakonom se lahko določijo tudi pravice NVO v javnem interesu, da v upravnih ali sodnih postopkih zastopajo določene interese, da imajo pravico udeležbe v teh postopkih ali da se jih lahko pooblasti za zastopanje (npr. ohranjanje narave, varstvo okolja ipd.);
 • stečaj nevladne organizacije v javnem interesu – le po predhodnem soglasju ministrstva.
 • upravičenost do donacij iz 1 % dohodnine (142. člen Zakona o dohodnini);
  • Iz tega naslova je bilo v letu 2022 namenjenih 528.010 donacij (lansko leto 510.868). Zavezanci so del dohodnine za donacije namenili 5.844 različnim upravičencem (lansko leto 5.554) v skupnem znesku 12.407.800,75 EUR (lansko leto 10.716.366,97 EUR).
 • prednost (več točk) pri pridobivanju javnih sredstev iz državnega in lokalnega proračuna na podlagi razpisov;
 • pravico do brezplačne pravne pomoči v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu (Zakon o brezplačni pravni pomoči);
 • oprostitev vseh vrst upravnih taks (za izdelavo potrdil, dovoljenj, soglasij, za opravljanje dejanj upravnih organov – Zakon o upravnih taksah);
 • možnost brezplačne uporabe nepremičnin, neposredna pogodba (uporaba poslovnih, skladiščnih prostorov ipd.) – za opravljanje tistih dejavnosti, za katere ima NVO podeljen status (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti);
 • višje kvote dodeljenih ur občasnega ali začasnega dela upokojencev pri NVO (Zakon o urejanju trga dela).

Kako naprej?

Vsekakor ne vrzite puške v koruzo, saj je ne glede na zgoraj napisano, status NVO v javnem interesu precej enostavno pridobiti, če le dosegate kriterije na vašem področju. Naj vas ne prestrašijo morebitne spremembe vaših aktov, ki so potrebne, da ustrezate kriterijem ZNOrg. Vsekakor se glede na zgoraj zapisane ugodnosti to splača –> ali je to za možnost pridobivanja sredstev z naslova 1% dohodnine ali pa možnost pridobitve prostorov v brezplačno uporabo ali pa pridobitev več sredstev s strani občine (ali več njih), na katerih delujete, saj imajo verjetno en izmed kriterijev točkovanja tudi status v javnem interesu.

Če vam je karkoli še vedno tuje, pa se kar obrnite na vaše Regionalno stičišče za NVO, kjer vam bodo z veseljem katero od zadev še podrobneje obrazložili, podali primere iz prakse ter vas vodili do uspešne pridobitve statusa NVO v javnem interesu.

Stičišče Iskra, Društvo PiNA

Vir fotografij: Pixabay, lastne grafike